گزارش تصویری دیدار اعضای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

گزارش تصویری دیدار اعضای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

دیدار اعضای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

دیدار اعضای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

INTERNATIONAL AMBASSADORS FOR PEACE ORGANIZATION

INTERNATIONAL AMBASSADORS FOR PEACE ORGANIZATION

گزارش تصویری دیدار اعضای  شورای مرکزی و نمایندگان استانها و شهرستانهای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش تصویری دیدار اعضای  شورای مرکزی و نمایندگان استانها و شهرستانهای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

گزارش تصویری دیدار اعضای  شورای مرکزی و نمایندگان استانها و شهرستانهای موسسه بین المللی سفیران صلح با حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

INTERNATIONAL AMBASSADORS FOR PEACE ORGANIZATION

INTERNATIONAL AMBASSADORS FOR PEACE ORGANIZATION

INTERNATIONAL AMBASSADORS FOR PEACE ORGANIZATION

P1050461 P1050548 P1050547 P1050546 P1050544 P1050540 P1050529 P1050531 P1050534 P1050538 P1050539 P1050528 P1050527 P1050526 P1050503 P1050521 P1050468 P1050470 P1050472 P1050497 P1050500 P1050458 P1050450 P1050444 P1050443 P1050440 P1050438 P1050436 P1050432 P1050431 P1050422 P1050424 P1050426 P1050428 P1050429 P1050391 P1050390 P1050387 P1050385 P1050377 P1050346 P1050350 P1050353 P1050355 P1050367 P1050344 P1050340 P1050337 P1050329 P1050326 P1050270 P1050273 P1050283 P1050302 P1050323 P1050264 P1050260 P1050256 P1050249 P1050236 P1050232 P1050227 P1050223 P1050220 P1050203 P1050152 P1050157 P1050176 P1050182